دیالوگ ماندگار از فیلم نجات سرباز رایان

فرمانده:
برید جلو...
خدا با ماست...

سرباز:
اگه خدا با ماست پس کی با اوناست که مارو اینجور تیکه پاره میکنن...؟!!


دیالوگ ماندگار از فیلم نجات سرباز رایان

تعدادی از منتقدین سینما این دیالوگ را به عنوان بهترین دیالوگ کل تاریخ سینما انتخاب کرده اند...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

نبودم ولی میام

بهترین گریم‌هایی که مردم بر سینما دیدند