سنگ و تنهایی

یه سوال دارم/

کوه چون سنگ بود تنهاشد یاچون تنهابود سنگ شد"
من که نه کوه بودم نه سنگ پس چرا تنهاشدم....

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

نبودم ولی میام

بهترین گریم‌هایی که مردم بر سینما دیدند