خاطرات امتحان:

در طول ترم
سه روز مانده به امتحان
دو روز مانده به امتحان
شب امتحان
یک ساعت مانده به امتحان
سر جلسه امتحان
هنگام خروج از جلسه
یک هفته بعد از امتحان

http://www.d4ir.com/

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

نبودم ولی میام

بهترین گریم‌هایی که مردم بر سینما دیدند